Сесия на Столична програма „Култура” 2021 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

file_13

В изпълнение на Решение №527 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения: от 1 април до 17.00 ч. на 5 май 2021 г.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност - за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението, както и да са съобразени  в  максимална степен  с наложените  противоепидемични  мерки  и  свързаните  с  тях  ограничения  при физически контакт и присъствена изява. Трябва и да се отчита, че ситуацията с епидемията може да доведе до затягане на мерките, нови и по-сериозни ограничения  и  дори  до забрани  за  изяви  и  дейности,  особено  в  зимните месеци на 2021 г.

Срок за реализация на проектите – от 1 юли до 10 декември 2021 г.

Съобразявайки се с епидемичната обстановка, Творческият съвет на Столична програма „Култура“ може да предложи на Столичен общински съвет да гласува обявяването на ВТОРА сесия за подаване на проекти по Направление 7: „Мобилност”, като сроковете ще бъдат определени допълнително.

Моля почакайте...