От 15 март до 15 април Столичната община приема проекти във втора сесия на Направление „Мобилност“ на Програма „Култура“  

В изпълнение на Решение №58 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет, Столичната община обявява втора сесия за прием на проекти по направление №7 „Мобилност”.

Срок за подаване на проектни предложения:  от 15 март до 15 април 2023 г., включително.

Срок за реализация на проектите – от 1 май до 15 септември 2023 г.

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg/.

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица:

- за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;

- за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
реализиране на регионални и международни резидентски програми;

- проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;

- проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

Допустими разходи, които се подкрепят от програмата:

- за мобилности в страната: допустимо е да са предвидени разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България.

- за мобилности в чужбина: допустими са само транспортни разходи

 

Моля почакайте...