ПРОЕКТ "НОВИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ В ГРАДОВЕТЕ" - CREATIVE SPIRITS

Logo - Osnoven text

С решение на Комитета за наблюдение към Програма УРБАКТ III (2014-2020), от 5 октомври 2016 г. Проект "Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете" (Creative Spirits) е одобрен за финансиране.

Основна цел на програма УРБАКТ е да подпомага европейските градове при разработване и прилагане на интегрирани политики за градско развитие, като осигурява обмен на опит между градовете-партньори и надгражда капацитета им за разработване и прилагане на ефективни градски решения. Съгласно изискванията на програмата, одобрените проекти се осъществяват в две фази: І-ва „Фаза на развитие” и ІІ-ра „Фаза на реализиране”.

Изпълнението на проект Creative Spirits е насочено към стимулиране на творческото предприемачество в градовете-партньори по проекта, чрез подобряване прилагането на съществуващите градски стратегии/ планове за действие и включване на нови интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнеси.

Водещ партньор на проекта е администрацията на Район Уйбуда, община Будапеща (Унгария), в партньорство с градовете София, Иби (Испания), Равена (Италия), Уотърфорд (Ирландия), Люблин (Полша), Марибор (Словения), Каунас (Литва) и Лоле (Португалия). Участието на Столична община е свързано с представяне на Стратегията за развитие на културата в град София (2013 – 2023) и споделяне на опит от кандидатурата на града за Европейска столица на културата.

Изпълнението на І-ва фаза на проект Creative Spirits обхвана 6-месечен период, от месец октомври 2016 г. до април 2017 г., включително.  Бюджетът на Столична община беше формиран от съфинансиране от ЕФРР и от национални средства, осигурени от републиканския бюджет чрез МРРБ.

Основните дейности изпълнени по време на I-ва фаза са, както следва:

·         Създадена бе Местна група за подкрепа по проекта, включваща неправителственият сектор, граждани, артисти, представители на администрацията и др. (ULG Group).  Проведени бяха срещи, по време на които участниците имаха възможността да дават идеи за обхвата на дейностите по време на II-ра фаза. Дирекция „Култура” избра Лятната сцена в парка на НДК, където да се провеждат различни културни събития. Идеята беше представена и одобрена от членовете на Местната група за подкрепа по проекта.

·         Беше организирана и проведена двустранна работна среща в София, на която Водещият експерт по Проекта, заедно с представител на район Уйбуда (Водещ партньор) се запознаха на място със стратегията за развитие на културата на град София и обекта на интервенция по време на II-ра фаза.

·         Разработено беше базисно проучване за състоянието на творческите индустрии в градовете.

·         Разработена беше Апликационна форма за II-ра фаза на Проекта.

·         Проведоха се работни посещения в градовете-партньори по Проекта, по време на които екипа за Столична община имаше възможност да се запознае с различните модели за стимулиране на творческите индустрии, прилагани в тях.

Участието на Столична община в I-ва фаза на проекта приключи успешно на 30.04.2017 г. Последва покана за набиране на проектни предложения за участие във ІІ-ра фаза на проекта, като след кандидатстване от страна на Столична община, Апликационната форма беше одобрена.

На 10.11.2017 г. бе подписано Партньорско споразумение за участие във II фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз.

С Решение № 91 от 22.02.2018г., Столичният общински съвет даде съгласие за продължаване на участието на Столична община във II-ра фаза на проект „Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете“ (Boosting creative entrepreneurship through novel urban measures - Creative Spirits), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.

Изпълнението на ІІ-ра фаза на проект Creative Spirits обхваща период от 24 месеца, считано от юни 2017 г. Бюджетът на Столична община е формиран от съфинансиране от ЕФРР и от национални средства, осигурени от републиканския бюджет чрез МРРБ.

Основните дейности изпълнени по време на II-ра фаза към месец юни 2018г. са, както следва:

·        проведени учебни посещения в градовете партньори: Каунас(Литва), Люблин(Полша), Иби(Испания), и Равена(Италия).

·        организирани работни сесии, посветени на обучението и подготовката за реализиране на стратегическите цели на проекта Creative Spirits, в процеса на неговата II-ра Фаза,

·        концепции и действията по организацията и провеждането на Local Idea Contest, част от дейностите свързани с реализацията на основните цели на проекта

·        дискусиите за развиване на дейностите,

·        беше поставено началото за изграждане и оформяне на „Стратегия за развитие на културно пространство“, техният потенциал и оформяне на конкретни действия за стимулиране на творчески и креативни проекти, предприемачи, артисти и др. чийто срок за изготвяне е февруари 2018 г.;

·        проведени сесии на тема „Организация и планиране на състава и работният процес на видовете работни групи по проекта „ULG – core and  ULG - wide“, тяхното сформиране, процес и налични действия за промяна на членовете или принципи за допълване“ ; „Принципи, върху които да се селектират посланиците на проекта за всеки град“;

·        дискусии на тема: „Важността от създаване на индикатори и мониторингова система за измерване качеството на културния продукт е актуалното състояние на културните събития“ ; „Принципи и видове подход за изпълнение на културната стратегия и нейното влияние върху икономиката на градът“ ; „Подход за организация на вътрешните процеси на градовете и как да се привлекат външни финансови субсидии“;

·        свързани със стартиране на процеса по изработване Рамката за оперативно изпълнение  (OIF), която е основния документ, разработван по проекта от всички градове- партньори;

·        обсъждане на финалния етап по изработването на Implementation Plan -  План на изпълнение („Стратегия за развитие на културно пространство“). По време на дискутирането беше поставен акцент върху конкретни дейности, както и барирери и рискове, които могат да бъдат срещани при тяхното реазлизиране;

В края на месец юни предстои Пето учебно посещение в София, на което ще се обсъждат теми свързани с оценка, мониторинг и определяне на индикатори, както и ще бъде представена концепцията на града относно основната  насоченост на проекта, а именно -  стимулиране на творческото предприемачество в градовете-партньори, чрез подобряване прилагането на съществуващите градски стратегии и включване на нови интегрирани подходи, свързани с културните и творчески индустрии, творчески места, хора и бизнес, с насоченост за развитие като „творчески инкубатор“ на Лятната сцена в парка на НДК.

Моля почакайте...