До 31 август Столична община приема заявления по Програма „Културно наследство“

До 31 август Столична община приема заявления по Програма „Културно наследство“.

Програмата има за цел да подкрепи опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столична община. Чрез нея се подпомагат собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти имат собственици на имоти, които са частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.
Насоките за кандидатстване и пакета от необходими документи са публикувани на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ в раздел „Културно наследство“:  https://nag.sofia.bg/Pages/Render/1018  

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен представител, пощенска или куриерска услуга в деловодството на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (София 1000, ул. „Сердика“ №5) до 17.30 часа на 31 август 2021 г.

https://nag.sofia.bg/Pages/Render/1018?fbclid=IwAR3QYxUqcgWxAxDoqR76UaUbBTsJByTboNRVyrk4yPzX2p23Hc62QOPnxVw  

Моля почакайте...