-

Първа сесия на Направление „Открито“ на Програма "Навън" за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда

От 1 до 22 ноември, включително, ще се приемат проектни предложения в направление „Открито“ за подкрепа на артистични намеси в градска среда през 2022 г.

Новото направление е създадено с цел съвременното изкуство да стигне до публиката и в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство зони, представяйки временни художествени инсталации в градска среда.

Ще бъдат финансирани до два проекта за реализация на творческата идея в рамките на до 17 000 лв. за всеки един, а произведенията ще бъдат разположени в парковото пространство около езерото „Дружба“ в квартал „Дружба 1“.

Могат да кандидатстват българи, както и чуждестранни лица, които постоянно пребивават в България. Предложения могат да подадат визуални артисти, архитекти, дизайнери и други творци с опит в съвременното изкуство и изкуството в публично пространство, без ограничение на възрастта.

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая №409, в 2 (два) екземпляра, както следва:

·                1 (един) екземпляр на хартиен носител

·                1 (един) екземпляр на електронен носител

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани!

Правилата за работа на Програма „Навън“ за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда ще намерите на: https://council.sofia.bg/documents/20182/940903/R.137_PR.1.pdf/6dedac53-f736-446e-b440-1f7146da75a8.

Годишните насоки и приоритетите на Направление "Открито" ще намерите на: https://council.sofia.bg/documents/20182/1028895/R.700_PR.1.pdf/0edb4714-c1f3-4214-9fb7-d94dd09bcee8.

Виза за проектиране вижте тук.

Необходими документи:

1. Идеен проект, който описва творческата концепция и техническа спецификация на проекта;

2. Визуализация на проекта според спецификите му;

3. Писмо с мотивация и авторска позиция (кредо за работа в градска среда, което включва описание на това как според автора публичното изкуство се разполага в съвременната художествена сцена и в обществена среда, взаимодействие между творец-произведение-публика, как изкуството може да ангажира вниманието и участието на гражданите, локалните общности и т.н.);

4. Обосновка на избора на локация за артистичната намеса, съобразно скица;

5. Предпочитан срок на експониране и предложение за експозиционен график. Да се посочи предпочитан срок на експониране - минимум 2 (два) месеца, максимум 12 (дванадесет) месеца и предложение за експозиционен график, който ще бъде утвърден в процеса на творческа оценка и съгласувателните процедури;

6. Работен график на изпълнение на дейностите и необходимите процедури;

7. Бюджет за изпълнение на проекта. Подаденият бюджет (хонорар на автора, продукционен бюджет, допълнителни възнаграждения за услуги и разходи по всички съгласувателни процедури и облагородяване на средата след демонтажа на произведението) следва да отговаря на зададените параметри в Правилата за работа на Програма „Открито". В случай на привличане на допълнителни спонсорства, трябва те да бъдат посочени или да бъде описан характера на спонсорствата, които ще се търсят. При реализацията на проекти при необходимост са допустими промени в перата на бюджета, представен при кандидатстването, с предварително писмено уведомление към дирекция „Култура";

8. Писма за партньорство или спонсорство. Прилагат се, ако се планира допълнително финансиране;

9. Творческа биография;

10. Портфолио. Препоръчително е да се представи портфолио с предишни реализирани проекти на кандидата.

11. Декларация за авторски права и лични данни. За чуждестранните граждани - и декларация, удостоверяваща статут на постоянно пребиваващи граждани на територията на Република България във връзка с чл.19 от Правилата за работа на Програмата;

- По избор на кандидатите, проектните предложения могат да бъдат допълнени с материали, доказващи адаптирането на творбата в средата и нейната безопасност и поддръжка при експлоатация.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Формуляр за бюджет

Декларация за авторски права

Декларация за лични данни

Декларация за статут на постоянно пребиваващ гражданин на територията на Република България

Въпроси изпращайте на: culture@sofia.bg.

Моля почакайте...