Правила за включване на културни събития и събития от общоградски характер за реализиране в „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“

file_6

ПРАВИЛА

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ И СЪБИТИЯ ОТ ОБЩОГРАДСКИ ХАРАКТЕР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ В „АМФИТЕАТЪР С ПОЛИФУНКЦИОНАЛНА СЦЕНА - В ПАРК НДК“, ЧАСТ ОТ КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В РАЗДЕЛ: СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

1.Включва културни събития и събития от общоградски характер, литературни четения, дебюти на млади творци и иновативни проекти на нови артисти, концерти и танцови спектакли, прожекции, театър, работилници и ателиета за деца и младежи, куклен театър, изложби, инициативи за развитие на публики и за засилване на партньорствата между културни оператори, инициативи за насърчаване на четенето и достъпа до култура на деца и ученици, представяне на книги и др.

2.Столична община администрира и предоставя логистична подкрепа на събитията чрез Дирекция „Култура“ и създава необходимите условия за провеждане на мероприятията, организирани от Столична община, съгласно договор за съвместна дейност с рег. № СОА17-ДР56-885/14.11.2017 г. с „Пазари Възраждане“ ЕАД.

3.В Раздела могат да бъдат включени събития, организирани от външни организации /юридически лица/, пряко ангажирани с цялостната художествена, организационна и финансова реализация на събитието, и могат да бъдат, както с вход свободен, така и с платен достъп.

4.Предложенията се разглеждат от експертна Комисия, назначена със Заповед на Кмета, която  следи за балансираното представяне на многообразието в сферата на културата и изкуствата.

5.Комисията разглежда текущо постъпилите предложения и изготвя предварителен график за проявите на събитията.

6.Предложенията се подават минимум един месец преди плануваната реализация на събитието на хартиен носител в Деловодството на  Дирекция „Култура“ в срок до 10-то число на текущия месец за реализиране през следващия месец. До 15-то число на същия месец се обявяват резултатите.

7.Предложенията следва да съдържат:

- попълнен формуляр за включване на културни събития и събития от общоградски характер за реализиране на „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“, част от Календара на културните събития на Столична община, в Раздел: Събития на Столична община. 

8.Предложените творчески проекти следва да:

-           отговарят на обществените норми;

-           спазват принципа на равнопоставеност и да не допускат дискриминация;

-           не използват реч на омразата;

-           не нарушават човешките права, като съдържанието да не подбужда към конфликти и противопоставяне;

-           не създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа;

При неспазване на горепосочените изисквания Дирекция „Култура“ има право да отмени съответното събитие.

9.Столична община в лицето на дирекция „Култура“ си запазва правото да прави промени в графика, за което трябва да уведомява своевременно „Пазари Възраждане“ ЕАД.

Моля почакайте...