Галерии на открито - правила за ползване на изложбените постаменти

original_5

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПОСТАМЕНТИ И ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА „ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО“

1.     В раздел „Събития на Столична община“ в Календара на културните събития на Столична община (ККС) ежегодно се предоставя възможност, както на физически, така и на юридически лица, за ползване на изложбените постаменти на „Галерии на открито“. Основна цел на проявите е популяризирането на културни проекти в публичното пространство, пряко свързани с дейността на Столична община – специализираните програми Столична програма „Култура“ (СПК) и Календар на културните събития на СО, както и приоритетите, заложени в културната програма на столицата. Стратегическа цел на предоставянето на постаментите е осъществяване на непосредствена и свободна комуникация с публиката в градското пространство. Разпределението на локациите на „Галерии на открито“ следва Стратегията за култура на София, която определя развитието в посока център-периферия и ясно подчертава значението на достъпа до култура.

2.     Галериите на открито разширяват възможността за достъп на гражданите до стойностни културни продукти и кореспондират със световните тенденциите за развитие и активизиране на публичните пространства.

3.     Работата на „Галерии на открито“ се ръководи от следните принципи:

-         Публичност

-         Адекватност

-         Прозрачност

-         Недискриминация и равнопоставеност

-         Законосъобразност

-         Защита на личните данни

4.     Реализацията на изложбите в „Галерии на открито“ се администрира и контролира от Дирекция „Култура“ посредством експертна комисия, създадена със заповед на кмета.

5.     Комисията разглежда текущо постъпилите предложения, като изготвя предварителен график на изложбите.

6.     Изложбите се програмират с продължителност от 14 дни, като за изложбите, предизвикали широк обществен интерес, по покана на експертната комисия, се допуска допълнителна възможност за изложба на друга локация от „Галерии на открито“.

7.     Изложбените пана следва да отговарят на броя позиции от съответната локация, като задължително включват два броя уводни пана, въвеждащи изложбата.

8.     Предложенията се подават в Дирекция „Култура“ на хартиен и електронен носител.

9.     Предложенията следва да съдържат: кратка анотация на проекта; представяне и автобиография/и на автора/авторите, участващ/и в изложбата; визуален материал за минимум 70% от общия обем на изложбата; заявка за конкретна локация и период за изложба.

10. Предложените творчески проекти следва да:

-         отговарят на обществените норми;

-         спазват принципа на равнопоставеност и да не допускат дискриминация;

-         не използват реч на омразата;

-         не нарушават човешките права, като съдържанието да не подбужда към конфликти и противопоставяне;

-         не създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа;

-         гарантират защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания и добрите практики.

11. Приоритетно се разглеждат проекти с актуални теми и висока художествена, образователна и/или научно-популярна стойност, както и pop up изложби, предхождащи или съпровождащи културни събития.

12. Информационните текстове от изложбата следва да бъдат представени на български и английски език и да заемат не повече от 30% от картинното поле на всяко пано.

13. Логата на спонсори следва да не заемат повече от 15% от общата площ на всяко изложбено пано и 35% от общата площ на всяко уводно пано.

14. Гербът на Столична община се предоставя от страна на Дирекция „Култура“ и следва да присъства на всички изложбени пана, в карето с институционални партньори.

15. Одобрените проекти се представят на комисията в окончателен вид за печат и експониране не по-късно от един месец преди датата на откриване на изложбата.

16. Организаторът следва да предостави пресинформация, съдържаща анонс и снимки за изложбата, не по-късно от една седмица преди началото на изложбата на: ivana_art@abv.bg или m_g_t@mail.bg 

17. Проектите следва да отговарят на техническите изисквания за печат и монтаж съгласно Приложение 1 от настоящите правила. Авторът (представляващият юридическото лице) на одобрения/те проект/и подписва декларация по образец (Приложение 2), с което декларира, че е запознат с правилата и техническите изисквания за използване на изложбените постаменти от "Галерии на открито".

18. Продукционните разходи, в т. ч. разходите за печат, са за сметка на организатора на изложбата.

19. В случай че изложбените пана бъдат повредени поради форсмажорни и/или метеорологични обстоятелства, организаторът се задължава да ги подмени в срок от 24 часа.

20. Разходите за монтаж, поддръжка на изложбените постаменти, демонтаж и разходи, възникнали поради вандалски прояви, се поемат от Дирекция „Култура“. 

21. Дирекция „Култура“ си запазва правото да прави промени в графика на „Галерии на открито“, като информира за това организаторите не по-късно от 30 дни преди началото на изложбата. С приоритет при планирането на изложбената програма се разглеждат изложби, свързани с проекти, одобрени по СПК и ККС, както и проекти на организации и институции – партньори на Столична община.

22. При неспазване на горепосочените изисквания Дирекция „Култура“ има право да отмени съответната планирана изложба.

 
Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПЕЧАТ, ПЕЧАТ И МОНТАЖ 

Лице за контакт:

Ивана Пасева, главен експерт в Дирекция „Култура” - 0884900881, 02 9862278

--------------------------------------------------

1. „МОСТ НА ВЛЮБЕНИТЕ“ - НДК

Брой постаменти: 30 бр. двустранни постаменти

Брой изложбени позиции: 60 бр.

Размери: ширина: 177 см; височина: 122 см

Резолюция: препоръчителна максимална резолюция: 4700x7000 pix на 100 dpi; минимална: 3000x4500 pix на 100dpi

Допустими параметри за печат: 3 мм разпенено ПВЦ (тип Коматекс) с UV устойчиво и абразивоустойчиво защитно покритие.

--------------------------------------------------

2. ГРАДСКА ГРАДИНА

Брой постаменти: 14 бр. двустранни постаменти

Брой изложбени позиции: 28 бр.

Размери: 121 см х 121 см, размер на видимата част 120/120 см.

Резолюция: препоръчителна максимална резолюция: 4700x7000 pix на 100 dpi; минимална: 3000x4500 pix на 100dpi

Допустими параметри за печат:

-         Полипропиленово фолио за печат с ЛАМИНАТ, подходящо за директно закачане към клипс рамките, устойчиво на високи температури, влага и вода.

ИЛИ

-         Фотохартия, ЛАМИНИРАНА двустранно с минимум 30µ гланц/мат ламинат, за да бъде устойчива на влага и на лоши метеорологични условия. Подходящо за директно закачане към клипс рамките.

 --------------------------------------------------
 

3. ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО НДК,

ЛЯТНАТА СЦЕНА „KINO & BAR CABANA“

Брой постаменти: 14 бр. двустранни постаменти

Брой изложбени позиции: 28 бр.

Размери: ширина: 105 см; височина: 80 см

Резолюция: препоръчителна максимална резолюция: 4700x7000 pix на 100 dpi; минимална: 3000x4500 pix на 100dpi

Допустими параметри за печат:

-         Полипропиленово фолио за печат с ЛАМИНАТ, подходящо за директно закачане към клипс рамките, устойчиво на високи температури, влага и вода.

ИЛИ

-         Фотохартия, ЛАМИНИРАНА двустранно с минимум 30µ гланц/мат ламинат, за да бъде устойчива на влага и на лоши метеорологични условия. Подходящо за директно закачане към клипс рамките.

 --------------------------------------------------

4. ГРАДИНА „КРИСТАЛ“

Брой постаменти: 14 бр. двустранни постаменти

Брой изложбени позиции: 28 бр.

Размери: 121 см х 121 см, размер на видимата част 120/120 см.

Резолюция: препоръчителна максимална резолюция: 4700x7000 pix на 100 dpi; минимална: 3000x4500 pix на 100dpi

Допустими параметри за печат:

-         Полипропиленово фолио за печат с ЛАМИНАТ, подходящо за директно закачане към клипс рамките, устойчиво на високи температури, влага и вода.

ИЛИ

-         Фотохартия, ЛАМИНИРАНА двустранно с минимум 30µ гланц/мат ламинат, за да бъде устойчива на влага и на лоши метеорологични условия. Подходящо за директно закачане към клипс рамките.

--------------------------------------------------

 
Приложение 2

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Долуподписаният ……………………………………………………………..............................

С ЕГН…………………………………, адрес: ………………………………………...............................................
…………………………………………………………………………………………..,
представляващ ……………………………………………………………………….,
ЕИК ……………………………., с адрес на управление:…………………………,

………….……………………………………………………………………………….....................................................,

 

 

д е к л а р и р а м,

 
че съм запознат с правилата и техническите изисквания за използване на изложбените постаменти от "Галерии на открито" и,     че при неспазването им Дирекция „Култура“ има право да отмени съответната планирана изложба.

 

 

Дата:………………………                                                         Подпис:
                                                                                                          /три имена/                                                                       

Моля почакайте...